НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ВІДДІЛУ КАТАЛІТИЧНИХ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ

БЛОКОВІ (МОНОЛІТНІ) КАТАЛІЗАТОРИ СТІЛЬНИКОВОЇ СТРУКТУРИ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


Каталізатори знешкодження токсичних продуктів горіння (СО, NOx, CnHm) природного газу

Каталізатори призначені для очистки газо-повітряних сумішей, які використовують для обігріву теплиць та підживлення рослин закритого ґрунту вуглекислотою, утворених при згоранні природного газу у факелах газових пальників, газових котлах, пікетних печах тощо.

Блок каталітичного фільтру здійснює високоефективну очистку гарячого повітря від токсичних компонентів (монооксид вулецю, оксиди азоту, вуглеводні), а СО2 та Н2О можуть бути направлені в тепличні приміщення для живлення рослин.

Котел и теплица копи.jpg

Характеристики:

 • – 80-90 % ступінь очистки від СО, NOх, CnHm при 150-550 °С і об’ємній швидкості газового потоку 12 – 100 тис. год-1
 • – хімічно- і механічностійкі (міцність на стиснення до 120 кг/см2)
 • – низький газодинамічний опір
 • – блоки (прямокутні призми) стільникової структури, розмір 70 х 70 х 300 мм, отвори 7 х 7 мм (за замовленням форма і розмір можуть бути змінені)
 • – є пасивною насадкою на повітронагрівач, яка не впливає на систему подачі газу, електропостачання, системи управління.

Каталізатори трикомпонентної очистки відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння автомобілів (каталітичні нейтралізатори)

Патент України № 79027, № 102710

Розроблена технологія каталізаторів дозволяє в 2-3 рази знизити вміст платинових металів в порівнянні з аналогами без зниження ефективності очистки та ресурсу роботи нейтралізаторів. Каталізатори характеризуються низькою температурою досягнення високих ступенів очистки від токсичних компонентів (170-300 оС) та стійкістю до сполук сірки.

нейтрализатор.tif

Характеристики:

 • – ступінь очистки від CO – 93-95%, NOx – 98-99%; CnHm – 85-90%
 • – термічна стійкість (до 1000 °С)
 • – стабілізація активних компонентів каталізаторів (1-10 нм)
 • – блоки стільникової структури заданої форми з повздовжніми каналами, що забезпечує низький газодинамічний опір

Сажові фільтри з каталітичним покриттям для очистки викидів дизельних двигунів від твердих мікрочастинок

Фільтри забезпечують згоряння мікрочастинок сажі в безперервному режимі при робочих температурах газових викидів.

Характеристики:

 • – блоки стільникової структури з поперемінно закритими з торців комірками (в шаховому порядку), що забезпечує рівномірну фільтрацію газового потоку через стінку блоку
 • – Каталітичне покриття (складні композиції на основі оксидів перехідних металів (Mn, Cu, Co, Cr)) забезпечує окиснення дрібнодисперсного вуглецю (сажі) вже при температурах відпрацьованих газів ДВЗ за участю окисників, які присутні в газових викидах (O2, NOx, H2O, CO2).

сажа.tif

Випробування на моторних стендах (ВО «Завод ім. Малишева» (м. Харків), Лабораторія горіння Пенсильванського Державного університету (США), ГРП «АвтоЗАЗ-Мотор» (м. Мелітополь)) показали, що за ефективністю розроблені системи каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів не поступаються зарубіжним аналогам.

аипробування.tif

Каталізатор селективного відновлення оксидів азоту в кисеньвмісних викидних газах

Патент України № 85669

Призначений для знешкодження оксидів азоту (NO, NO2) в викидних газах автомобільних двигунів, які працюють в режимі «збідненої» паливної суміші, дизель-електричних агрегатів тощо.

scr.tif

В порівнянні з аналогами блоковий каталізатор характеризується більшою доступністю активних компонентів, вищою продуктивністю, нижчим газодинамічним опором і зниженим вмістом дорогоцінних металів.

Характеристики:

 • -керамічні блокові матриці стільникової структури із синтетичного кордієриту
 • – ступінь очистки від оксидів азоту ≥ 95 % при 250-400 оС
 • – відновник – оксигенати (в т.ч. біоетанол)
 • – забезпечують очистку від СО та вуглеводнів (продуктів неповного згоряння палива), залучаючи їх в процес відновлення оксидів азоту

Каталізатори селективного відновлення оксидів азоту аміаком

Патент України № 19317, № 32552

Каталізатори призначені для очистки викидних газів промислових теплоагрегатів (ТЕЦ, ТЕС), газових турбін і інших агрегатів від оксидів азоту в присутності кисню.

Характеристики:

 • – керамічні блокові матриці стільникової структури із синтетичного кордієриту, аеросилогелю тощо
 • – ступінь відновлення NO аміаком при температурі викидних газів 250 – 400 оС досягає 80 – 100 %
 • – стійкість до отруєння сполуками сірки

Спільно з ТДВ «Каталізатор» (м. Кам’янське) розроблено гранульовані та блокові каталізатори для селективного відновлення оксидів азоту аміаком в викидних газах підприємств виробництва азотної кислоти:

 • – високоактивні у відновленні оксидів азоту до молекулярного азоту
 • – забезпечують розклад залишкового аміаку
 • – не містять токсичних оксидів ванадію та дорогоцінних металів

СТРУКТУРОВАНІ КАТАЛІЗАТОРИ КОМБІНОВАНОГО РИФОРМІНГУ С14-АЛКАНІВ З ОТРИМАННЯМ ВОДНЮ ТА СИНТЕЗ-ГАЗУ

Патент України № 108461

Призначені для процесів парової, пароповітряної, вуглекислотної конверсії метану з одержанням водню та синтез-газу (СО+Н2) для наступних синтезів аміаку, метанолу, діетиловою ефірів, синтезів Фішера-Тропша.

Характеристики:

 • – Каталізатор стільникової структури з невисоким вмістом активних компонентів та низьким газодинамічним опором
 • – Дозволяє реалізувати процес комбінованою риформінгу С14 алканів за участю О2, Н2О, СО2
 • – Дозволяє отримувати синтез-газ з регульованим співвідношенням Н2/СО від 1 до 3
 • – Можливість реалізації автотермічного режиму

В порівнянні з аналогами каталізатор с більш дешевим у експлуатації, має нижчий вміст активних компонентів, характеризуються високою продуктивністю, стійкістю до завуглецювання та дії сірковмісних сполук, низьким газодинамічним опором, широким інтервалом робочих температур (500-1000 °С), а також відсутністю у складі дорогоцінних металів. В процесі парової конверсії метану переважає зарубіжні аналоги (ДІАП-16, Haldor Topsoe R-67-7H).

синтез-газ.tif

КАТАЛІЗАТОРИ БЕЗПОЛУМ’ЯНОГО СПАЛЮВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА ГАЗОКОНДЕНСАТУ В ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАХ

Патент України № 77552, № 103813

Призначені для спалювання газоподібного вуглеводневого палива (С14 алканів) в портативних та промислових каталітичних генераторах тепла, а також для використання в системах каталітичного очищення відпрацьованих газів від домішок вуглеводнів (в хімічній, нафтохімічній та металургійній галузях промисловості).

Характеристики:

  • – Повне окиснення вуглеводнів при температурах до 750оС
  • – Низький газодинамічний опір реакційному потоку
  • – Механічна міцність (50 МПа)
  • – Невисокий вміст активних компонентів за рахунок їх рівномірного розподілу на поверхні вторинного носія
  • – Відсутність втрат активних компонентів в процесі експлуатації каталізаторів
  • – Відсутність СО та NOx в продуктах горіння, що дозволяє використовувати каталітичні генератори тепла в приміщеннях з обмежених обміном повітря (в теплицях, бліндажах тощо)Генератори тепла.tif

КАТАЛІЗАТОРИ ДЛЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ І ГАЗОВИХ ВИКИДІВ ВІД ОЗОНУ

При пропусканні газів через шар каталізатора відбувається стабільне розкладання озону до кисню при кімнатній температурі.

Каталізатор забезпечує очистку від озону:

 • – повітря та вентиляційних газів з відносною вологістю 100 % (температура 15 °С, концентрація озону 500 мг/м3). Ступінь перетворення озону – 95 % (при 40 °С і об’ємній швидкості 7 тис. год-1)
 • – газових викидів, що утворюються при обробці поліпропіленової плівки коронним розрядом перед нанесенням кольорового друку. Ступінь перетворення озону – 95-98 % (при 20 °С і об’ємній швидкості 20 тис. год-1)
 • – вентиляційного повітря прискорювача електронів з вмістом озону до 200 мг/м3. Концентрація озону після проходження через шар каталізатора зменшується на 2 порядки (при 20 °С і об’ємній швидкості 10 тис. год-1)

озон.tif

Промислове використання (Дніпровська водопровідна станція м.Києва; ВАО «Укрпластик» та ін.) показало, що розроблені каталізатори забезпечують стабільну очистку від озону.

 

КАТАЛІЗАТОРИ СКОРИНКОВОЇ СТРУКТУРИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ ВІД ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК РІЗНИХ КЛАСІВ І МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ

Патент України № 56859

Каталізатори призначені для очистки газових викидів від високотоксичних органічних сполук різних класів, в першу чергу ароматичних (бензол та його гомологи), в тому числі поліциклічних вуглеводнів (нафталін, антрацен, бензопірен), від монооксиду вуглецю та інших токсичних сполук.

Характеристики:

 • – каталізатори скоринкової структури з регульованою глибиною проникнення активних компонентів в глибину гранули
 • – ресурсозбережуюча технологія виготовлення забезпечує використання активних компонентів, які містять метали платинової групи, з найбільшою ефективністю в цільовому процесі

корковий.tif

Каталізатори пройшли промислові випробування, використовуються на Київському заводі медичних препаратів (очистка від суміші органічних розчинників), ВАО «Полтавський алмазний завод» (очистка від фенолу, формальдегіду, ацетону, монооксиду вуглецю) та інших підприємствах.

За своїми експлуатаційними характеристиками розроблені каталізатори перевершують відомі в країнах СНД аналоги.

КАТАЛІЗАТОРИ СКОРИНКОВОЇ СТРУКТУРИ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ АМІАКОМ

Патент України № 145558

Каталізатор АМЦ-СС призначений для очистки відпрацьованих газів на виробництві, технологія яких супроводжується викидами в атмосферу оксидів азоту.

Характеристики:

 • – Зовнішній вигляд – екструдовані гранули оксиду алюмінію, що містять (% мас.): CuO – 10–14, ΖnΟ – 5±1.
 • – Зниження вмісту CuO в каталізаторі без втрати активності.

Відпрацьовано технологічний процес виготовлення розробленого каталізатора АМЦ-СС в умовах ТДВ «Каталізатор», м Кам’янське (Дніпропетровська обл.). Випробування на дослідно-промисловій установці на діючому агрегаті виробництва неконцентрованої азотної кислоти холдингу «Ostchem» показали, що розроблений каталізатор забезпечує зниження залишкових оксидів азоту в очищеному газі до рівня 0,001-0,002% об. і практично повну відсутність аміаку.
При застосуванні розробленого каталізатора оптимальним, для забезпечення належного рівня очистки від оксидів азоту, є співвідношення NH3/NO=1,2, що нижче порівняно з відомим промисловим каталізатором, що дозволяє знизити витрати амоніаку на очистку викидних газів азотнокислотної промисловості


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420