Віртуальна виставка — Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАНУ

Віртуальна виставка

 

Лобанов В.В., Стрижак П.Є.

Курс лекцій з теорії хімічного зв̕ язку та основ хемосорбції. / В. В. Лобанов, П. Є. Стрижак. – Київ : Наукова думка, 2007. –284 с.

            У курcі лекцій викладено теорію хімічного зв̕ язку в молекулах і твердих тілах та теоретичні аспекти адсорбції на поверхні твердих тіл. Детально розглянуто підходи до опису міжмолекулярних взаємодій.

           Для широкого загалу читачів – хіміків і фізиків :

науковців, викладачів вузів, аспірантів і студентів старших курсів, що вивчають або цікавляться квантовою хімією чи адсорбцією на поверхні твердих тіл.

Книгу можна використовувати як навчальний посібник при вивченні курсів «Хімічний зв̕ язок і будова молекул», «Хімія твердого тіла», «Теорія адсорбційних процесів».


mmsВисокоенергетичні постійні магніти на основі сплавів системи неодим-залізо-бор : хімія, матеріалознавство, застосування. / НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського, Ін-т проблем матеріаловедення ім І.Н. Францевича ; П. А. Манорик,  А. О. Павлюков, В. К. Бухтіяров та ін. – Київ : Наукова думка,  2013. – 396 с.

        У монографії викладено теоретичні та практичні засади застосування сплавів Nd-Fe-B, сучасні технології подрібнення литих сплавів Nd-Fe-B, отримання порошків, їх пресування, спікання, відпал. Розглянуто хімічні та електрохімічні аспекти корозійної нестійкості магнітів зі сплавів системи Nd-Fe-B, шляхи отримання їх корозійної стійкості та забезпечення відповідних експлуатаційних характеристик. Описано основні галузі застосування високоенергетичних магнітів.

       Для наукових співробітників, інженерів-технологів, викладачів, аспірантів і студентів вищої школи матеріалознавчого, хімічного, машинобудівного профілю, а також для широкого кола читачів, що цікавляться історією розвитку магнітного матеріалознавства, його перспективами, існуючими та майбутніми сферами застосування магнітних матеріалів на основі сплавів системи Nd-Fe-B.


mcsМанорик П.А. Разнолигандные биокоординационные соединения металлов в химии, биологии, медицине./ АН Украины, Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского  ;  П. А.  Манорик. – Київ : Наукова думка, 1991. – 272 с. : ил., табл.

В монографії узагальнені результати власніх досліджень автора та літературні дані з питань складу, стійкості, будови різнолігандних біокоординаційних сполук (РБКС) металів з амінокислотами, пептидами, нуклеотидами та іншими низькомолекулярними біолігандами, а також РБКС з біополимерами в системах in vivo та in vitro. Викладені основні закономірності утворення РБКС, фактори, які визначають їх склад, стійкість, , будову, біологічні функції. З позиції останніх досягнень з вивчення фізико-хімічних властивостей різнолігандних модельних і нативних біокординаційних сполук в монографії розглянуті можливості направленої зміни  їх властивостей, перспективи використання в хімії, біології, медицині, способі конструювання РБКС з наперед заданими властивостями.

Для наукових співробітників, викладачів . Студентів вузів хімічного, біологічного та медичного профілю.


pokmgkrsПятницький Ю.І., Орлик С.М.

Кінетика і механізм гетерогенно-каталітичних реакцій. /

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; Ю.І. Пятницький, С.М. Орглик.

– Київ : Науковий світ, 2009. – 46 с.

            75 років систематичних досліджень в галузі кінетики і механізму гетерогенно-каталітичних реакцій в Інституті фізичної хімії ім.. Л.В. Писаржевського НАН України.

_


ppivnkgksПятницький Ю.І.,Павленко Н.В., Ільченко Н.І.

Введення в нелінійну кінетику гетерогенного каталізу.

/НАН України, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; Ю.І. Пятницький, Н.В. Павленко, Н.І. Ільченко.

– Київ : ООО «Квик- принт», 1998. – 226 с.

           Книга представляє  написане в стислій, точній і доступній формі викладення теоретичних і експериментальних результатів дослідження нелінійної кінетики в гетерогенному каталізі, містить численні приклади,  які наочно представляють основні особливості цієї галузі науки.

          Для спеціалістів, які працюють в галузі гетерогенного каталізу, а також для студентів, аспірантів та викладачів хімічних і хіміко-технологічних вищих навчальних закладів.


prrsПятницький Ю.І., Стрижак П.Є. Розрахунки рівноваг і моделювання кінетики хімічних реакцій. / Ю.І. Пятницький, П.Є. Стрижак. – Київ. : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 108 с.

         На практиці дослідження і використання газофазних хімічних реакцій ми часто стикаємось з задачею розрахунку рівноважних парціальних тисків компонентів реакційної суміші для заданих умов реакції. Вирішення задачі складається з двох основних етапів :

–          Визначення числових значень констант рівноваги реакцій.

–          Обчислення рівноважних парціальних тисків компонентів  газової суміші для заданих умов – температура, тиск, початковий склад суміші.

         Даний посібник присвячений вирішенню цих задач за допомогою комп̕ ютерних методів. Розгянуто  також деякі способи комп̕ ютерного моделювання кінетики газофазних некаталітичних і гетерогенно-каталітичних реакцій. При разрахунках розглядаються гази в ідеального стані. Це достатньо хороше наближення для атмосферного тиску, при якому продяться дослідження багатьох хімічних реакцій. Розрахунки констант рівноваг і парціальних тисків проведені переважно для постійного загального тиску в системі, що характерно для проведення гетерогенно-каталітичних процесів в лабораторних і промислових проточних реакторах.

          Для практичного здійснення розрахунків достатньо мати два загальнодоступних програмних пакети : Microsoft Excel та Mathematica ( продукт Wolfram Researc,  Inc. ).  Наведені в посібнику приклади розрахунків читач може легко відтворити шляхом простого копіювання із електронної версії посібника в файл Mathematica відповідних частин тексту посібника, які виділені жирним шрифтом. Це також допоможе читачеві адаптувати файли Mathematica для розв̕ язання власних задач.


psrrmkgkrsПятницький Ю.І., Стрижак П.Є.

Розрахунки рівноваг і моделювання кінетики гетерогенно-каталітичних реакцій. / Ю.І. Пятницький, П. Є. Стрижак.

– Київ : Видавець Карпенко В.М., 2011. – 168 с. : іл. 51, табл. 10.

         У посібнику викладені основні принципи та методи розрахунку рівноваг і моделювання кінетики газофазних хімічних реакцій. Наведено низку прикладів розрахунку термодинаміки та кінетики складних хімічних перетворень.

          Для широкого загалу читачів : хіміків, науковців, викладачів вузів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, що вивчають або цікавляться хімічною термодинамікою, хімічною кінетикою  та хімічною технологією. Можна використовувати як додатковий навчальний посібник при вивченні курсів «Фізична хімія» та «Хімічна технологія».


sdchsСтрижак П.Е. Детермінований хаос в хімії. / НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; П.Є. Стрижак. – Київ : Академперіодика, 2002. –286  с.

           В монографії висвітлено основні положення теорії детермінованого хаосу у доступній для широкого кола читачів формі, а також наведено досягнення, які були отримані на протязі останніх 15 років у дослідженнях детермінованого хаосу в хімічних системах. У перших трьох главах монографії розглянуто основні положення хімічної кінетики, теорії динамічних систем та детермінованого хаосу. У наступних чотирьох главах  застосування таких положень проілюстровано на прикладі автоколивальної хімічної реакції Бєлоусова-Жаботинського. Зокрема, представлено результати досліджень детермінованого хаосу у відкритих системах та перехідного хаосу у закритих системах. Також наведено результати використання детермінованого хаосу в аналітичній хімії. Виведено та проаналізовано загальну трьохрозмірну модель, яка визначає основні риси детерміновано хаотичних режимів в хімічних системах.

        Монографія буде корисною студентам,  аспірантам, викладачам та науковим співробітникам.


skcsСтрижак П.Є. Квантова хімія. /

Національний університет «Києво-Могилянська академія» ; П.Є. Стрижак.

– Київ : Вид. дім  «Києво-Могилянська академія, 2009. – 458 с.

У підручнику представлено курс квантової хімії, який послідовно викладається від основ квантової теорії та її математичного апарату до теорії хімічного зв̕ язку та сучасних методів квантової хімії.

     Для широкого загалу читачів – хіміків і фізиків :

науковців, викладачів вузів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, які вивчають або цікавляться квантовою хімією чи теорією хімічного зв̕ язку.

Даний підручник можна використовувати як навчальний посібник під час вивчення курсів «Квантова хімія» та «Хімічний зв̕ язок і будова молекул».
_


  yyczsЯцимирський К.Б., Яцимирський В.К. Хімічний зв̕ язок. Підручник. /К. Б. Яцимирський. – Київ: Вища школа , 1993. – 309 с. : іл.

          В монографії викладено питання теорії хімічного зв̕ язку та електронної будови молекул, основні положення квантової теорії, будови атомів. На прикладі двохатомних молекул висвітлено природу іонного й ковалентного зв̕ язків на базі сучасних уявлень квантової хімії з використанням методу молекулярних орбіталей. Розглянуто будову хімічного зв̕ язку у багатоатомних молекулах із застосуванням вчення про симетрію та елементів теорії груп. Подано електронну будову складних органічних сполук, різні види хімічного зв̕ язку в конденсованих системах, вміщені відповідні вправи тощо.

        Для студентів хімічних спеціальностей вузів.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420