Загальна інформація про Інститут

ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ Л. В. ПИСАРЖЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України є одним з відомих наукових центрів України, який проводить фундаментальні і прикладні дослідження в різних розділах сучасної фізичної хімії.

Інститут був створений 6 листопада 1927 р. Його засновником та першим директором був академік Л.В. Писаржевський (1874-1938) – один з найвидатніших вчених-хіміків ХХ століття. Упродовж 30 років (з 1939 по 1969) директором Інституту був академік О.І. Бродський (1895-1969), з 1969 по 1982 рр. – академік НАН України К. Б. Яцимирський (1916-2005), з 1982 р.  – академік НАН України В.Д. Походенко (нині – Почесний директор Інституту), з 28.11.2008 р. Інститут очолює академік НАН України В. Г. Кошечко.

Загальне визнання та високу оцінку в  Україні та за її межами отримали дослідження вчених Інституту з фундаментальних проблем каталізу, хімії ізотопів, хімії вільних радикалів та механізмів хімічних реакцій, адсорбції та адсорбентів, фізичної хімії координаційних сполук, фотохімії. Широко відомі піонерські роботи засновника Інституту академіка Л. В. Писаржевського в галузі електронної хімії, які стали основою сучасних електронних уявлень щодо різноманітних хімічних явищ і процесів. Завдяки роботам академіка О. І. Бродського в Інституті вперше в СРСР було одержано “важку воду”, необхідну для здійснення атомного проекту в СРСР, а також виділені концентрати важких ізотопів кисню та азоту. Професором В. М. Поляковим відкрито явище гетерогенно-гомогенного каталізу, яке лежить в основі багатьох промислових каталітичних процесів, професором І. О. Неймарком вперше в СРСР одержано синтетичні цеоліти. До скарбниці світової науки увійшли дослідження академіка В. А. Ройтера з макрокінетики гетерогенного каталізу, академіка К. Б. Яцимирського з фізико-неорганічної хімії, професора Б. Я. Даїна з механізму фотопереносу електрона, а також роботи багатьох інших провідних вчених Інституту, якими відкрито ряд нових ефектів і явищ, що мають важливе значення для різних галузей фізичної хімії.

В останні роки в Інституті створено фізико-хімічні засади дизайну та керованого синтезу нових наноструктурних та нанокомпозитних матеріалів з заданими електропровідними, каталітичними та фотокаталітичними, сорбційними, люмінесцентними, магнітними та іншими важливими функціональними властивостями. Запропоновано низку нових функціональних матеріалів та процесів, які впроваджено на підприємствах різних галузей промисловості та соціальної сфери: каталізатори для знешкодження техногенних газових викидів стаціонарних та мобільних джерел, світлочутливі композиції для приладобудування та поліграфії, методи і засоби для неруйнівного контролю і ремонту обладнання, технології радіаційно-хімічного модифікування полімерів для енергетичного комплексу та комунального господарства.

Більш детально ознайомитися з історією створення та розвитку Інституту можна на сторінці сайту «История Института».

Інститут об’єднує в своєму складі 6 наукових відділів, 2 лабораторії та Виробничо-технологічний комплекс державних підприємств Інституту: «Радма»,  «Катек», «Колоран».

Інститут проводить дослідження за 5 науковими напрямами:

•Теорія хімічної будови, кінетика і реакційна здатність

•Каталіз

•Адсорбція і адсорбенти

•Хімія високих енергій

•Фізико-неорганічна хімія

 

ПРІОРИТЕТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА НАУКОВИМИ НАПРЯМАМИ

Теорія хімічної будови, кінетика і реакційна здатність

Пріоритети досліджень: фізична хімія електропровідних органічних полімерів та композитних (нанокомпозитних) матеріалів на їх основі; розмірні та квантово-розмірні ефекти; цілеспрямоване управління функціональними властивостями таких систем з метою їх використання; елементарні акти, кінетика і механізм електронно-індукованих процесів конверсії “малих” молекул (CO, CO2, SO2, NO, фреони тощо); електрокаталіз таких процесів; нетрадиційні  електроорганічні синтези за їх участю.

Каталіз 

Пріоритети досліджень:  структурно-функціональний дизайн нових поколінь гетерогенних каталізаторів (нанорозмірних систем) для процесів прямого селективного перетворення одновуглецевих молекул у цінні хімічні продукти; одержання та очистки водню; знешкодження техногенних газових викидів мобільних та стаціонарних джерел; перетворення газів, що спричиняють “парниковий ефект”; каталітичні реакції на фрактальних поверхневих шарах тощо.

Адсорбція і адсорбенти

Пріоритети досліджень: темплатний золь-гель синтез, функціоналізація та фізико-хімічні властивості цеолітів, мезопористих молекулярних сит, пористих оксидів перехідних металів тощо; створення на їх основі наноперіодичних і нанорозмірних композитів і матеріалів різного функціонального призначення, зокрема адсорбентів, носіїв, каталізаторів тощо.

Хімія високих енергій

Пріоритети дослідженьфотофізичні, фотохімічні і фотокаталітичні процеси в системах, що містять нанорозмірні частинки напівпровідників і барвники, гетероструктури і композити на їх основі; нові покоління світлочутливих матеріалів для систем запису і відтворення інформації, електроніки, охорони довкілля тощо.

Фізико-неорганічна хімія

Пріоритети досліджень: фізична хімія координаційних сполук; молекулярний дизайн нових класів моно- та олігоядерних комплексів перехідних металів, координаційних полімерів, високоспінових систем та створення на цій основі сучасних функціональних матеріалів (високочутливих сенсорних систем, мікро- та нанорозмірних магнітних порошків, селективних сорбентів тощо).

Інститут видає науковий журнал “Теоретическая и экспериментальная химия”, який видавництвом Springer US  у повному обсязі перекладається англійською мовою, видається та розповсюджується за передплатою в багатьох країнах світу.

Роботи Інституту в різних галузях фізичної хімії здобули широке міжнародне визнання, про що свідчить тісне та плідне співробітництво з багатьма провідними науковими центрами різних країн – Росії, США, країн Західної Європи, а також Японії, Китаю та ін., виконання спільних досліджень за проектами та грантами міжнародних програм та організацій, за контрактами з крупними зарубіжними корпораціями та фірмами.

За успіхи у розвитку хімічної науки, широке впровадження її досягнень у виробництво, підготовку висококваліфікованих наукових кадрів Інститут нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1969 р.), Почесними Грамотами Президії Верховної Ради УРСР (1977 та 1987 рр.), Кабінету Міністрів України (2007 р.). Багато співробітників Інституту нагороджено високими державними відзнаками, низка циклів наукових та науково-технічних робіт співробітників Інституту удостоєні Державних премій СРСР та УРСР, Державних премій України, премій імені видатних вчених АН СРСР та АН України, премій та медалей зарубіжних академій.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420