На главную
Українська English

Проекти, затверджені до виконання

 

№ п/п

Назва проекту

 

Установа НАН України – виконавець проекту

 

 

 

 

  1.

Розробка наукових основ створення нового покоління сорбентів різного призначення на основі природних силікатів, модифікованих катіонними ПАР та полікатіонами

 

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського

 

 

 

 

  2.

Розробка та створення високоефективних антимікробних агентів на основі наночастинок металів та їх кон`югатів з антибіотиками для лікування нозокоміальних інфекцій

 

Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка

 

 

 

 

  3.

Наукові основи одержання нових фторовмісних нуклеозидних та не-нуклеозидних сполук для створення антивірусних агентів

 
Інститут органічної хімії

 

 

 
 

  4.

Створення каталізаторів та функціональних матеріалів на металічних носіях з використанням методу низькотемпературної іонної імплантації

 

Інститут сорбції та проблем ендоекології

 

 

 

 

  5.

Синтез, структурні особливості і властивості феромагнітних core/shell наноструктур

 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського

 

 

 

 

  6.

Молекулярний дизайн, синтез та біологічні дослідження каліксаренових регуляторів внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу в гладеньких м’язах в нормі та у випадку порушень скоротливої функції

 
Інститут органічної хімії

 

 

 
 

  7.

Теоретичні основи створення композиційних полімерних матеріалів з наносріблом для антимікробних покриттів

 

Інститут хімії високомолекуляр-них сполук

 

 

 

 

  8.

Розробка високоефективних методів керування функціональними властивостями органічних та неорганічних матеріалів за допомогою мікрохвильового випромінювання та ультразвукової активації (шифр - «Авалон»)

 

Державна наукова установа "Науково- технологічний комплекс
"Інститут монокристалів"

 

 

 

 

  9.

Дизайн і синтез нітрогенвмісних бісфосфонатів нового покоління, дослідження їх синергізму з вітаміном D3 в лікуванні захворювань кісткової тканини

 

 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна

 

 

 

 

  10.

Розробка наукових основ хімічної функціоналізації нановуглецевих матеріалів та одержання на їх основі вуглецевих нанокомпозитів багатофункціонального призначення

 

Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова

 

 

 

 

  11.

Розробка нових способів створення наноматеріалів (опто-електронних, фото-  плазмонних, каталітичних) з використанням низькотемпературних іонних рідин, рідких кристалів та каскадних процесів синтезу

 

 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського

 

 

 

 

  12.

Розробка і оптимізація ефективних методів синтезу нанорозмірних кристалів CdTe, дослідження їх люмінесцентних властивостей та створення високоефективних світловипромінювальних пристроїв на їх основі

 

Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова

 

 

 

 

  13.

Фундаментальні аспекти синтезу та співвідношення структура-властивості поліфункціональних наноструктурованих гібридних матеріалів на основі електропровідних полімерів та вуглецевих нанотрубок

 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії

 

 

 

 

  14.

Отримання нового покоління каталізаторів процесів гідрування на основі графеноподібних структур

 

Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського

 

 

 

 

  15.

3-Заміщені дигідробенздіазепіни – перспективні анальгетики та анксіолітики нового покоління

 

Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського

 

 

 

 

  16.

Синтез нових похідних піримідинів та імідазолів, а також їх комплексів з d- та f–металами. Оптичні і каталітичні властивості отриманих комплексів

 

Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського

 

 

 

 

  17.

Фундаментальні дослідження структури та фізико-хімічних властивостей квазікристалічних матеріалів та розробка технології отримання квазікристалічних порошків та матеріалів на їх основі

 

Інститут проблем матеріало-знавства ім.І.М.Францевича

 

 

 

 

  18.

Ліпофільні координаційні сполуки як поліфункційні присадки для нових біо-базованих екобезпечних мастильних композицій

 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського

 

 

 

 

  19.

Функціоналізовані олігомерні йонні рідини

 

Інститут хімії високомолекуляр-них сполук

 

 

 

 

  20.

Нові функціональні гібридні матеріали на основі метал-органічних каркасних сполук і наночасток напівпровідників

 

Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського

 

 

 

 

  21.

Матеріали для йонообмінних та баромембранних процесів знесолення води

 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського

 

 

 

 

  22.

Розробка фундаментальних основ створення нових 2D- цеолітних матеріалів з регульованою просторовою організацією та кислотністю

 

Інститут фізичної хімії
ім.Л.В.Писаржевського

 

 

 

 

  23.

Поліфункціональні матеріали з нанесеним наношаром оксидів для сорбції неорганічних токсикантів і екологічного каталізу

 

Інститут сорбції та проблем ендоекології

 

 

 

 

  24.

Мікрохвильовий метод синтезу електродних та електролітних компонентів для літієвих та літій-іонних джерел струму і суперконденсаторів

 

Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики

 

 

 

 

  25.

Розвиток наукових засад створення каталізаторів нового покоління для знешкодження NOx в газових викидах мобільних і стаціонарних джерел

 

Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського

 

 

 

 

  26.

Синтез лігноцелюлозних функціональних продуктів (антиоксидантів і сорбентів)
з рослинних відходів агропромислового комплексу

 

Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка

 

 

 

 

  27.

Фундаментальні основи новітніх процесів золь-гель синтезу сорбентів для екології та медицини

 

Інститут сорбції та проблем ендоекології

 

 

 

 

  28.

Формування гетерогенних каталітичних наносистем для екологічно безпечних реакцій тонкого органічного синтезу

 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського

 

 

 

 

  29.

Полімерні матеріали багатоцільового призначення, здатні до деструкції під впливом факторів довкілля

 

Інститут хімії високомолекуляр-них сполук

 

 

 

 

  30.

Дизайн, синтез і біологічне тестування нових гетероциклічних інгібіторів топоізомерази І як потенційних протипухлинних препаратів

 

Інститут молекулярної біології та генетики

 

 

 

 

  31.

Фундаментальні основи нових способів одержання графену (оксидів графену) та функціональних нанокомпозитів на їх основі

 

  Інститут фізичної хімії
ім.Л.В.Писаржевського

 

 

 

 

  32.

Пошук та оцінка протитуберкульозної активності нових сполук гетероциклічного ряду на основі структурно-біологічного докінгу та дизайну

 

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки»

 

 

 

 

  33.

Створення фундаментальних засад нових процесів електронно індукованої активації «малих» молекул (фреони С12, СО2 та ін.) та залучення їх до синтезу цінних органічних продуктів

 

Інститут фізичної хімії
ім.Л.В.Писаржевського

 

 

 

 

  34.

Розробка технології отримання напівпровідникових люмі­не­сцентних наночастинок, придатних для використання в нових електро­люмінесцентних та фотовольтаїчних приладах

 

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс
«Інститут монокристалів»

 

 

 

 

  35.

Розробка бібліотеки гетероконденсованих ізохінолінів з протираковими властивостями

 

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка