На главную
Українська English

Мета і завдання програми

Мета програми

Метою програми є розробка фундаментальних основ створення принципово нових хімічних речовин і матеріалів, що базуються на нових екологічно сприятливих енерго- та ресурсозберігаючих технологіях для різних галузей промисловості та соціальної сфери, зокрема: електроніки, приладобудування, машинобудування, енергетики, транспорту, легкої та харчової промисловості, поліграфії, побутової хімії, агропромислового комплексу, медицини, біотехнології тощо. Розробка таких речовин і матеріалів буде сприяти структурній перебудові хімічного комплексу України з метою випуску конкурентоспроможної хімічної продукції, ліквідації залежності вітчизняних виробників від імпорту наукоємної хімічної продукції, організації виробництва широкої гами хімічних продуктів, реактивів, препаратів, домішок та виробів, які можуть швидко змінювати номенклатуру та якість продукції в залежності від потреб замовника, підвищенню експортного потенціалу України тощо.

Важливим завданням програми є забезпечення координації та розширення фундаментальних досліджень в різних інститутах НАН України зі створення принципово нових речовин і матеріалів хімічного виробництва, опрацювання екологобезпечних, енерго- та ресурсозберігаючих способів їх одержання, а також сприяння концентрації зусиль на найбільш перспективних інноваційних розробках.

Основні завдання програми

1.  За науковим напрямом «Нові органічні речовини і матеріали та композити на їх основі для техніки нового покоління» планується розробка фундаментальних основ зі створення: новітніх органічних речовин, матеріалів та композитів на їх основі для мікроелектроніки, електротехніки, приладобудування, авіа- та космічної техніки, автомобілебудування, транспорту, легкої промисловості, поліграфії тощо; електропровідних, фотопровідних, люмінесцентних та фотохромних матеріалів; матеріалів для чутливих елементів сенсорів; світлоперетворювальних матеріалів; нових високоенергоємних електродних матеріалів для хімічних джерел струму; органічних матеріалів, що поглинають електромагнітне, радіо-, НВЧ-, теплове та інші види випромінювання, барвників для літографії, кольорового друку, текстильної промисловості, маркери та аналітичні реагенти для медико-біологічних досліджень; нові присадки до мастил і пального, інгібітори корозії широкого призначення тощо.

2.  За науковим напрямом «Нові неорганічні матеріали для сучасної техніки» планується розробка наукових основ створення: принципово нових неорганічних хімічних речовин і матеріалів з екстремальними електропровідними, оптичними, теплопровідними, фото- та електрохромними, люмінісцентними, електролюмінісцентними та іншими цінними експлуатаційними характеристиками для різних видів новітньої техніки; неорганічних матеріалів для сучасних критичних технологій; нового покоління каталізаторів, сорбентів та носіїв різного призначення; хімічних реактивів для наукових та діагностичних досліджень тощо.

3.  За науковим напрямом «Нові полімерні матеріали різного функціонального призначення» планується виконати цілеспрямовані фундаментальні дослідження зі створення принципово нових полімерних матеріалів на основі реакційноздатних олігомерів, в'яжучих нового органо-неорганічного покоління, гібридних полімерних матриць, композиційних матеріалів з екстремальними властивостями (здатність працювати у високотемпературних та кріогенних умовах тощо); біодеструктивних полімерів; нових універсальних в'яжучих з високою адгезією та життєздатністю для одержання скло-, органо-, вуглепластиків; нових полімерних фоточутливих композицій, покрить для поліграфії; антифрикційних, вібро- і звукопоглинальних матеріалів; клеїв широкого технічного, медичного та побутового призначення, лаків нового покоління; термо- та світлостабілізаторів, прискорювачів вулканізації тощо.

4.  За науковим напрямом «Нові речовини і матеріали для потреб медицини та агропромислового комплексу» планується розвиток наукових основ одержання: хімічних і біологічних субстанцій нового покоління для лікарських засобів різного медичного призначення; екологічно і фізіологічно сприйнятливих хімікатів для рослинництва та харчової промисловості; ветеринарних засобів для тваринництва тощо.

5.  За науковим напрямом «Створення нових енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно сприйнятливих способів одержання малотоннажних речовин та матеріалів хімічного виробництва» планується розробка фундаментальних основ створення нових методів одержання речовин і матеріалів, що базуються на різних фізичних методах активації хімічних процесів (механохімічних, сонохімічних, мікрохвильових, електрохімічних тощо), а також на принципах «зеленої хімії»: використання нетрадиційних екологічно безпечних середовищ – суперкритичні рідини (С02, Н20 тощо) та їх суміші з нетоксичними органічними розчинниками, низькотемпературні іонні рідини; каскадні процеси (багатостадійні синтези в «одній посудині»), заміна традиційних окисників та відновників та інших реагентів на більш безпечні, переведення існуючих процесів одержання комерційно важливих продуктів із стехіометричного режиму в каталітичний тощо.